FB
FB

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.TROFEASPORTOWE.COM

DEFINICJE

 1. Hasło - ciąg znaków ustalanych przez Klienta, w celu zapewnienia autoryzowanego dostępu do Konta;
 2. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, w tym także Konsument, posiadająca zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną posiadająca zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu;
 3. Klient zarejestrowany – Klient, który posiada Konto w Serwisie;
 4. Konto – część Serwisu dostępna dla Klienta zarejestrowanego po zalogowaniu, zawierająca informacje o Kliencie, w tym złożonych zamówieniach i zrealizowanych transakcjach w Sklepie, oraz umożliwiająca korzystanie z innych wybranych funkcjonalności Serwisu;
 5. Login -adres e-mail podany przez Klienta w trakcie Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta;
 6. Newsletter – udostępniane treści informacyjne, handlowe, marketingowe dotyczące produktów i usług w tym m.in. o nowościach produktowych, aktualnych promocjach, konkursach
 7. Polityka Prywatności - dokument zawierający informacje oraz zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta, dostępny pod adresem internetowym trofeasportowe.com/polityka-prywatności
 8. Rejestracja - procedura polegająca na wprowadzeniu przez Klienta danych do Sklepu umożliwiających utworzenie Konta, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Serwisie;
 9. Sklep - ogół funkcjonalności umożliwiających nabywanie Towarów oraz związanych z nimi usług dodatkowych, udostępnionych pod adresem www.trofeasportowe.com
 10. Towar - trofeum sportowe, artykuł pamiątkarski, prezent, gadżet reklamowy lub inny artykuł, oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu;

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej poprzez sklep internetowy o adresie www.trofeasportowe.com.

Właścicielem sklepu jest Michał Dulski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem: 41-200 sosnowiec ul. Długosza 21/39. NIP: PL6443197996, Regon: 24056042, zwany dalej Sprzedawcą.

 1. Ze sprzedawcą można skontaktować się:

- poprzez email: sklep@trofeasportowe.com

- poprzez telefon: 0048507266292

 1. Korzystanie ze Sklepu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Serwisu, akceptując go, potwierdza także, iż jest osobą pełnoletnią (serwis przeznaczony jest tylko dla osób pełnoletnich).
 2. Regulamin Sklepu udostępniony jest nieodpłatnie w Serwisie, w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO.

 1. Świadczone usługi w sklepie są bezpłatne. Na czas nie określony.
 2. Sklep umożliwia w szczególności przeglądanie, odtwarzanie i odczytywanie przez Klientów informacji i materiałów (w tym m.in. zdjęć, tekstów, grafik, danych, materiałów audio-video itp.) udostępnionych w ramach Sklepu. W przypadku Klienta zarejestrowanego - dostęp do Konta oraz usług z nim związanych.
 3. Klient zobowiązany jest, w ramach korzystania ze Sklepu, do korzystania z jego zasobów w sposób zgodny w prawem, niezakłócający jego działania oraz jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 4. Klient zobowiązany jest do nie posługiwania się danymi osób trzecich jak własnymi danymi osobowymi.
 5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 

USŁUGI

 1. Klient może założyć konto w Sklepie poprzez odpowiedni formularz i akceptację regulaminu Sklepu. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub samodzielnym po usunięciu konta przez Sprzedawcę.

Klient zarejestrowany obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego Hasło przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

 1. Klient zakładając konto wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych w formie wiadomości email na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji konta (Newsletter)
 2. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania o wstrzymanie Usługi, na email Sprzedawcy.
 3. Jeżeli Klient podczas składania zamówienia określi Usługi dodatkowe do zakupywanych Produktów, automatycznie z umową Sprzedaży, umowa o wykonanie Usługi Dodatkowej zostaje także zawarta.

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 1. W przypadku niezarejestrowanego użytkownika Sklepu, Umowa zostaje zawarta każdorazowo z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu Serwisu i zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia domeny Sklepu.
 2. W przypadku użytkownika który założył Konto w Sklepie, Umowa zostaje zawarta z chwilą aktywacji Konta i zostaje rozwiązana z chwilą usunięcia Konta.
 3. Konsument może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, poprzez wysłanie takiego żądania z emaila przypisanego do konta, na adres email Sprzedawcy.
 4. Usunięcie Konta jest równoznaczne z bezpowrotną dla Klienta utratą wszystkich danych zgromadzonych w ramach tego Konta, także danych osobowych. Nie można przywrócić już usuniętego konta.

WYMAGANIA TECHNICZNE W RAMACH KORZYSTANIA ZE SKLEPU:

 1. System operacyjny Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS;
 2. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768
 3. Przeglądarka Internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;
 4. Włączona obsługa JavaScript;
 5. krzynka e-mail - w przypadku Rejestracji, i zakładania Konta, bądź wyrażenia przez Klienta woli otrzymania informacji/odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mai
 6. Włączona obsługa plików cookies.

UMOWA SPRZEDAŻY.

 1. Informacje o Towarach udostępnionych w ramach Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Zamówienia mogą składać użytkownicy z Kontem w Sklepie lub bez rejestracji.
 4. Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Zamówienie złożone przez Klienta, wiąże go z chwilą wysłania emaila potwierdzającego przyjęcie/złożenie zamówienia w ramach Sklepu, na email Klienta. Moment zawarcia umowy sprzedaży jest równoznaczny z chwilą wysłania emaila potwierdzającego przyjęcie/złożenie zamówienia, na email wskazany przez Kupującego.
 5. Klient może w toku procedury składania Zamówienia zlecić wykonanie Usług dodatkowych, mających na celu spersonalizowanie Towaru, w szczególności usługi grawerskiej, z wykorzystaniem dostępnych technik sublimacyjnych, nadruku kolorowego, grawerowania laserowego lub grawerowania 3D wewnątrz Towaru.
 6. Procedura uzgodnienia warunków indywidualnych Usługi dodatkowej prowadzona jest pocztą elektroniczną oraz telefonicznie. Umowa na świadczenie usług dodatkowych zawarta jest w momencie opłacenia zamówienia.
  1. Sprzedawca przesyła na adres e-mail Klienta potwierdzenie przystąpienia do uzgodnienia warunków indywidualnych Usługi dodatkowej wraz z projektami wstępnymi do zakupionych Towarów, na podstawie wytycznych (grafik, tekstu etc) udostępnionych Sprzedawcy, przez Klienta w trakcie procesu Kupowania, na wskazany w procesie Kupowania, email.
  2. Projekty Towarów wysyłane są pocztą elektroniczną do Klienta, w celu uzyskania jego akceptacji, tyle razy ile zajdzie potrzeba (Klient ma nieograniczoną możliwość wskazywania poprawek do przesyłanych projektów).
  3. Klient zobowiązany jest odesłać pocztą zwrotną (e-mail) pisemną akceptację projektu Towaru lub przesłać informacje dotyczące korekty lub zmian w projekcie Towaru. Po akceptacji finalnej projektów, sprzedawca przystępuje do wykonania Usług Dodatkowych oraz kompletowania Zamówienia.
  4. Zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi sprzedaży towarów personalizowanych, po przystąpieniu Sprzedawcy do prac projektowych w ramach Usługi Dodatkowej, Klient może odstąpić od umowy Kupna, jednakże Sprzedawca potrąci 10% wartości zamówienia (nie mniej niż 100zł netto) na rzecz wykonanych już prac projektowych.
  5. Zastrzega się, że projekty (opracowania graficzne) wykonane na zlecenie Klienta przez Sprzedawcę stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880, ze zm.), zaś autorskie prawa majątkowe (w tym prawa zależne) do tego utworu przysługują wyłącznie Sprzedawcy. Klient nabywa w ramach zrealizowanego Zamówienia własność egzemplarza utworu, zgodnie z art. 52 wymienionej wyżej ustawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw osób trzecich (w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej, np. do znaku towarowego) wskutek realizacji Zamówienia zgodnie z projektem przedłożonym przez Klienta.
  6. Składając Zamówienie obejmujące wykonanie Usługi dodatkowej zgodnie z przedłożonym przez siebie projektem, Klient gwarantuje, że przysługują mu prawa do dysponowania projektem w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz że wykonanie tego Zamówienia nie wymaga zezwolenia, nie narusza praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku skierowania do Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Klient zobowiązany jest do zwolnienia Sprzedawcy od tych roszczeń i/lub naprawy poniesionej przez Sprzedawcę szkody, wynikającej w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności ich zaspokojenia, w tym także do pokrycia kosztów czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego.

DOSTAWA TOWARÓW

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się:
  1. Poprzez Firmę Kurierską DHL
  2. Poprzez sieć paczkomatów Inpost
  3. Poprzez sieć punktów Ruch
  4. Poprzez dostawę przez Sprzedawcę
  5. Poprzez odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy zlokalizowanym pod adresem: 4-2015 Katowice ul. Łużycka 2a (od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17)
 3. Dostawa jest odpłatna, zgodnie z cennikiem podanym podczas składania zamówienia.
 4. Zwyczajowo Sprzedawca określa czas na realizację Zamówienia, na 5 dni roboczych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, ponieważ każde zamówienie traktowane jest indywidualnie, do poinformowania Klienta o dokładnym czasie realizacji zlecenia poprzez wiadomość email po złożeniu Zamówienia przez Kupującego. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 5. Wraz z przesyłką zawierającą Towar Sprzedawca przesyła również fakturę VAT lub paragon.
 6. Reklamacja uszkodzeń Towarów powstałych w transporcie:
  1. Jedyną podstawą do reklamacji uszkodzonego w transporcie towaru jest jego sprawdzenie w obecności kuriera przy odbiorze przesyłki, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia DOKŁADNE wypełnienie protokołu zgłoszenia szkody.
  2. W przypadku wysyłki do paczkomatu Inpost przesyłkę należy sprawdzić przy odbiorze przy paczkomacie i od razu wypełnić formularz reklamacji na ekranie. Jeśli uszkodzenie zostanie stwierdzone później, odbiorca musi wypełnić formularz reklamacyjny w Oddziale Inpost - jest to konieczne do przyjecia reklamacji.
  3. W przypadku wysyłki do Punktu Ruch, przesyłkę należy sprawdzić bezpośrednio po odbiorze przy osobie wydającej Towar z Punktu.
  4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń towaru, należy dokładnie sfotografować uszkodzony produkt/y, opisać rodzaj uszkodzenia i przesłać zdjęcia wraz z opisem w formie eletronicznej na adres email: sklep@trofeaportowe.com w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Po tym terminie reklamacje nie będą uznawane.
  5. Przesyłki zwrotne Towaru do Firmy dokonywane bez jej wiedzy i zgody nie będą przyjmowane. Przesyłkę zwrotną należy najpierw ustalić pisemnie, poprzez korespondencje email, ze Sprzedawcą. Towar odsyłany do naszej firmy musi być dobrze zabezpieczony. Reklamacje towarów które w skutek złego zabezpieczenia uległy zniszczeniu podczas transportu będą odrzucane.
  6. Niespełnienie wymogów z pkt a,b,c skutkować będzie odrzucaniem skutecznej reklamacji u przewoźnika. Sprzedawca w przypadku nie wypełnienia przez Klienta postanowień pkt a,b,c odrzuca reklamację Kupującego w zakresie uszkodzenia Towaru w transporcie i uznaje, iż stwierdzona szkoda/wada postała z winy Kupującego, po odbiorze przesyłki od przewoźnika.
  7. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 45 dni od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI.

 1. Ceny podane na stronach Sklepu, nie zawierają kosztów dostawy Towaru. Na całkowity koszt Zamówienia składa się cena za Towar oraz koszty dostawy.
 2. Ceny podane są w PLN i zawierają podatek VAT.
 3. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po zaksięgowaniu wpłaty)
  2. w formie przelewu on-line z wykorzystaniem systemu dostawcy usług płatniczych Dotpay lub PayU (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu potwierdzenia o płatności z Banku)
  3. odroczony termin płatności, po uzyskaniu zgody Sprzedawcy (realizacja Zamówienia rozpocznie się w terminie uzgodnionym między Sprzedawcą i Klientem).

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY.

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  1. Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA WADY TOWARU.

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad fizycznych i prawnych.
 2. Klient składając reklamację z tytułu wad Towaru może:

a) zażądać usunięcia wady;

b) zażądać wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad;

c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;

d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że wada Towaru jest nieistotna.

 1. Reklamacje z tytułu wady Towaru należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@trofeasportowe.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a) numer Zamówienia, na podstawie którego dostarczono wadliwy Towar (numer wskazany jest każdorazowo w podsumowaniu i przesłanym Klientowi e-mailem potwierdzeniu),

b) opis wady i datę jej ujawnienia,

c) oczekiwany sposób załatwienia reklamacji przez Sprzedawcę,

d) dane kontaktowe Klienta składającego reklamację.

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, obowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na adres siedziby Sprzedawcy. Koszt dostawy ponosi Kupujący.
 2. W terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, Klient zostanie poinformowany o sposobie jej rozpatrzenia na email z którego wysłał Reklamację.
  1. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Sprzedawca może wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy staje się wówczas bezskuteczne.
  2. W przypadku żądania wymiany Towaru na wolny od wad lub żądania usunięcia wady, żądanie takie będzie rozpatrywane pozytywnie tylko jeśli doprowadzenie Towaru do zgodności z umową będzie możliwe do zrealizowania lub nie będzie wymagać poniesienia nadmiernych kosztów przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca odpowiada tylko za rzeczywistą szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych przez Klienta korzyści.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru Klientowi.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Zasady dostępu do procedur pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php           
 2. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, przy czym link do platformy ODR to: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca ma prawo w każdej chwili dokonywać zmian w ramach prowadzonego Sklepu jak i Regulaminu. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie Sklepu lub innych warunkach świadczenia usług oznacza ich akceptację.
 2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu Sklepu jest prawo polskie.
 3. Przyjmuje się, że oświadczenia składane przez Sprzedawcę oraz Klienta pocztą elektroniczną uznaje się za złożone z momentem wygenerowania przez program poczty elektronicznej nadawcy komunikatu o wysłaniu wiadomości na podany adres (bez komunikatu o niedoręczeniu).
 4. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami wszelkie spory ze Sprzedawcą, wynikające lub związane z jego funkcjonowaniem rozstrzygać będzie sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Regulamin, Polityka Prywatności oraz załączniki mają zastosowanie od dnia 1.09.2019 r.

Zobacz nasze realizacje
Copyright © Trofea sportowe 2019.
Projekt i wykonanie - freeline.pl.
SHAFT Michał Dulski
ul. Łużycka 2a, 40-215 Katowice
woj. śląskie,
tel.: 507266292
sklep@trofeasportowe.com
NIP 6443197996
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »